..>επιστροφή στα προγράμματα

 

Train the Trainer Portal log-in

Resources foR TRAINERS

Trainers Resources

Άν συμμετέχετε σε ένα από τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας δόθηκε στο πρόγραμμα για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη εκπαίδευσης.


  
User Name
  
Passphrase

                                                                                                      

  

 ..>επιστροφή στα προγράμματα