..>επιστροφή στα προγράμματα

 

Project Management Certification Course

Project Management Professional Certification (35-40 ώρες)

Ο βασικότερος στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το Πρότυπο του Ινστιτούτου Διαχειρίσεις Έργων (PMIProject Management Institute) και η προετοιμασία τους για την συμμετοχή στην εξέταση απόκτησης του παγκοσμίως αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Project Management Professional. Η πιο κάτω ύλη είναι επιγραμματική και καλύπτει τις 35 ώρες οι οποίες είναι αναγκαίες για την απόκτηση δικαιώματος  συμμετοχής στην διαδικασία πιστοποίησης διαχειριστών έργων (PMP) με βάση το πρότυπο PMI. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 7000 88 08 ή χρησιμοποιείστε την Φόρμα Επικοινωνίας


Introduction to the Standards

Projects and Project Management
The relationships among Portfolios, Programs, and Projects. Organizational Project Management
Projects and Strategic Planning
Project Stakeholders and Governance
Project Life cycle
Project Management Process Groups
Initiating Process Group
Planning Process Group
Executing Process Group 
Monitoring and controlling Process Group
Closing Process Group
Project Information

Project Integration Management

The Project charter
Develop Project Management Plan
Direct and Manage Project Work
Monitor and control Project Work
Perform Integrated change control
Close Project or Phase

Project Scope Management

Collect requirements
Define Scope
Develop Work Break-down structure (WBS)
Validate Scope
Control Scope  

Project Time Management

Plan Schedule Management
Define activities
Sequence Activities
Estimate Activity resources
Estimate Activity durations
Develop Schedule
Control Schedule

Project Cost Management

Plan cost Management
Estimate costs
Determine Budget
Control costs

Project Quality Management

Plan Quality Management
Perform Quality Assurance
Control Quality

Project Human Resource Management

Plan Human resource Management
Acquire Project team
Develop Project team
Manage Project team

Project Communications Management

Plan communications Management
Manage communications
Control communications

Project Risk Management

Plan risk Management
Identify risks
Perform Qualitative risk Analysis
Perform Quantitative risk Analysis
Plan risk responses
Control risks

Project Procurement Management

Plan Procurement Management
Conduct Procurements
Control Procurements
Close Procurements

Project Stakeholder Management

Identify Stakeholders
Plan Stakeholder Management
Manage Stakeholder Engagement
Control Stakeholder Engagement
Popular Open source and of-the-shelf PM applications (Demo)

 ..>επιστροφή στα προγράμματα