επιστροφή στα προγράμματα

Certified Associate Project Manager

CAPM (Certified Associate Project Manager) Certification (22-25 ώρες)

Το πρόγραμμα αυτό οδηγεί σε πιστοποίηση. Η πιο κάτω ύλη είναι επιγραμματική και καλύπτει τις 22 ώρες που είναι απαραίτητες για  την συμμετοχή στην εξέταση πιστοποίησης βοηθών διαχειριστών έργων (CAPM) ή ένα μέρος των 35 ωρών οι οποίες είναι αναγκαίες για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στην διαδικασία πιστοποίησης  διαχειριστών έργων (PMP) με βάση το πρότυπο PMI. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 7000 88 08 ή χρησιμοποιείστε την Φόρμα Επικοινωνίας

 
Εισαγωγή στα πρότυπα διαχείρισης έργων
 
Ανάλυση και ιστορική αναδρομή για τα έργα και την εξέλιξη της διαχείρισης έργων
Ανάλυση του προτύπου PMI
 
Βασικοί ορισμοί και ορολογίες
Τι είναι έργο και η διαχείριση έργων
Γνωστικές ομάδες και ομάδες διεργασιών
Περιορισμοί έργων
Προσδιορισμός της επιτυχίας των έργων
Το περιβάλλον των έργων και βασικοί περιορισμοί
Εμπλεκόμενοι (Stakeholders) στην εκτέλεση του έργου
Οργανωτικές δομές γύρω από τα έργα
Κύκλος ζωής του έργου
Διαδικασία επιλογής του κατάλληλου έργου
Διαφορετικές μεθοδολογίες διαχείρισης έργων με βάση των τύπο έργου
Ευέλικτες μεθοδολογίες και η σχέση τους με τις τυπικές μεθοδολογίες
 
Διεργασίες έναρξης του έργου (project initiation process)
Το καταστατικό του έργου
Μελέτες και έγγραφα
Αναγνώριση εμπλεκομένων στο έργο
 
Διεργασίες προγραμματισμού του έργου (Planning Process Group)
Ανάπτυξη σχεδίου περιγραφής και διαχείρισης φυσικού αντικειμένου
Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος
Ανάπτυξη προγράμματος κόστους (cost plan)
Ανάπτυξη σχεδίου ποιότητας
Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ομάδας έργου
Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνιών
Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ρίσκων
Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης προσφορών
Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ενδιαφερομένων (Stakeholders)
 
Διεργασίες εκτέλεσης του έργου (project execution)
Διεύθυνση και εκτέλεση του έργου
Ανάπτυξη και διαχείριση της ομάδας του έργου
Διασφάλιση της ποιότητας
Διαχείριση της επικοινωνίας και Διανομή πληροφοριών
Διαχείριση προσδοκιών των εμπλεκομένων στο έργο
 
Διεργασίες παρακολούθησης και ελέγχου (project monitoring & control)
Έλεγχος του φυσικού αντικειμένου (αναφορές)
Έλεγχος του χρόνου (αναφορές)
Έλεγχος του κόστους του έργου  (αναφορές)
Έλεγχος της ποιότητας των παραδοτέων
Διαχείριση εμπλοκής ενδιαφερόμενων και διαχείριση ζητημάτων
Διαχείριση των ρίσκων
Διαχείριση της ομάδας έργου και ζητημάτων που προκύπτουν εντός της ομάδας
Διαχείριση των επιβαλλομένων αλλαγών
Παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινδύνων
Αναφορές απόδοσης του έργου
 
Διεργασίες ολοκλήρωσης του έργου
Διενέργεια διοικητικού κλεισίματος του έργου η μιας φάσης αυτού
Αξιολόγηση του έργου
Δημιουργία και ενίσχυση των τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών και γνώσης
 
Εισαγωγή στις γνωστικές περιοχές της διαχείρισης έργων
Χαρακτηριστικά των διεργασιών
Εργαλεία (Tools & Techniques)
Επανάληψη των γνωστικών πεδίων που καλύφθηκαν στην διάρκεια του προγράμματος

 

επιστροφή στα προγράμματα