..>επιστροφή στα προγράμματα

 

Introduction to Project Management

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (12-14 ΩΡΕς)

Η πιο κάτω ύλη είναι επιγραμματική και καλύπτει ένα μέρος των 35 ωρών οι οποίες είναι αναγκαίες για την απόκτηση δικαιώματος
συμμετοχής στην διαδικασία πιστοποίησης βοηθών διαχειριστών έργων (CAPM) ή διαχειριστών έργων (PMP) με βάση το πρότυπο
PMI. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 7000 88 08 ή χρησιμοποιείστε την Φόρμα Επικοινωνίας

 
Εισαγωγή
Δομή του Προτύπου Διαχείρισης Έργων
Όροι διασύνδεσης και ενσωμάτωσης των διεργασιών του προτύπου
Κύκλος Ζωής της Διαχείρισης Έργων
Ομάδες διεργασιών:
     Πρακτική χρήση των εισροών και εκροών για την δημιουργία της Γραμμής Βάσης του έργου
Τα βασικά χαρακτηριστικά των διεργασιών
Διαχωρισμός διεργασιών δημιουργίας παραδοτέων και διεργασιών διαχείρισης έργων
 
Γνωστικές περιοχές της διαχείρισης έργων
Χαρακτηριστικά των διεργασιών
Οι δέκα γνωστικές περιοχές διαχείρισης έργου
Ανάλυση και πρακτική εφαρμογή των σημαντικότερων διεργασιών με βάση τα Εργαλεία και Τεχνικές (Tools & Techniques)
Πρακτική εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών με συνδυασμό χρήσης εφαρμογής διαχείρισης έργων

 ..>επιστροφή στα προγράμματα